FREE SHIPPING ON ORDERS OVER € 75,-

Privacy Policy

Privacy verklaring, Gebruiksvoorwaarden en Cookie Policy Rogue Label

Jouw privacy is voor Rogue Label erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG 2018) en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens. Met deze privacy verklaring wil Rogue Label je graag informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Persoonsgegevens

Rogue Label verwerkt jouw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG 2018).
Als u een bestelling doet dan legt Rogue Label het volgende vast:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• E-mail adres, indien u dit aan ons door heeft gegeven
• Geboortedatum, indien u dit aan ons door heeft gegeven
• Telefoonnummer, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Rogue Label legt je persoonsgegevens vast om:
• Je bestelling te kunnen verwerken en beheren.
• Te kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
• Je op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van interessante acties.

Bewaartermijnen
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is.

Rechten
Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Rogue Label beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien je een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zal Rogue Label hier binnen 4 weken op reageren.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij Rogue Label. Je kunt Rogue Label verzoeken je gegevens te wissen. Indien je de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt je verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht op overdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je Rogue Label kunt vragen je opgeslagen gegevens aan te leveren. Dit betekent dat we je een overzicht toesturen van jouw persoonsgegevens zoals we die hebben opgeslagen.

Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je je niet kunt verenigen met het verwerken van je persoonsgegevens door Rogue Label.

Ontvangers
Rogue Label verkoopt jouw gegevens nooit aan derde partijen. Rogue Label kan bij de uitvoering van haar activiteiten leveranciers (zoals een een logistiek centrum) inschakelen die in opdracht van Rogue Label jouw gegevens verwerken. Rogue Label waarborgt in die gevallen dat deze verwerkers jouw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Beveiliging
Rogue Label draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Mocht je menen dat er aanwijzingen zijn dat er misschien sprake is van onbevoegde toegang tot jouw gegevens, dan verzoeken wij contact met ons op te nemen.

Persoonsgebonden gegevens op de website
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.

Links met andere websites
De Rogue Label website bevat links naar externe internetpagina’s. Rogue Label is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rogue Label bij Rogue Label.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Rogue Label in een andere internetpagina.

Cookie Policy Rogue Label
Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om ze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker vastgelegd worden, zodat de internetpagina daar bij een volgend bezoek automatisch aan wordt aangepast.

De Rogue Label website maakt gebruik van cookies voor de volgende doelen:

1. Functionele doelen
Cookies voor functionele doelen maken het inloggen op en navigeren door de website mogelijk. Ook wanneer u een pagina deelt via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Cookies blijven op je eindapparaat tot je ze zelf verwijderd. Voorbeeld: je logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt.

2. Analytische doelen
Ook gebruikt Rogue Label cookies om het gebruik van onze website te meten en analyseren middels Google Analytics. Voorbeeld: we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, dus wie wat bezoekt is niet herleidbaar.
Instellingen aanpassen
Je kunt jouw browser zo instellen dat je bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen. Via de volgende link kun je lezen hoe je cookies kunt verwijderen. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Rogue Label
Zonnehoek 49
2141 DR Vijfhuizen

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 56358377

Wij wijzen je erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Versie: 24-5-2018